KURUMSAL MÜŞTERİLER İLE TEDARİKÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAM NEDİR?

KURYAP  İnşaat Turizm Sanayi Tic. A.Ş. (ya da “Kuruluş”) olarak hizmet sunduğumuz kurumsal müşteri temsilcileri ile mal ve hizmet aldığımız kurumsal tedarikçi temsilcileri ve gerçek kişi tedarikçilerin kişisel verilerini iş ilişkilerinin tesisi ve sürdürülmesi, mal ve hizmet alımı ve satımı gibi ticari amaçlar işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan; sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi kapsamında cari hesap açılışı yapılabilmesi, sipariş formu düzenlenmesi, gerekli ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, başta Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Kuruluşumuzun tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, olası uyuşmazlıklarda ve yasal süreçlerde hukuki destek alınması ve ispat aracı olarak kullanılması, ayrıca kuruluşumuzun yurt içi ve yurt dışı merkezli ticari iş süreçleri, ortaklıkları ve stratejileriyle ilgili süreçlerin geliştirilmesi ve ve uygulanması amaçlarıyla KVKnun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.    

2. KİŞİSEL VERİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR NELERDİR?

3. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

KURYAP, internet sitelerinin ziyaretçileri ve internet üzerinden sağladığı hizmetlerin kullanıcılarına ait kişisel veriler bakımından ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. KURYAP, veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir.

“Veri Sorumlusu” olarak  künyemiz ve  kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan :

KURYAP  İnşaat Turizm Sanayi Tic. A.Ş.

Adres :

İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 57/106 Efes İşhanı A Blok Alsancak-İZMİR

İnternet Sitelerimiz:

www.kuryapinsaat.com

Telefon : 

+90 (0232) 445 3845

e-posta (KVK için):

kvkk@kuryapinsaat.com.tr

 

4. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜN KAPSAMI NEDİR?

6698 sayılı Kanununun 10uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanununu 11. maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları, ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir. 

KURYAP olarak işbu Aydınlatma Metni” ve Gizlilik Politikası” http://www.kuryapinsaat.com/kvkk/gizlililk-politikasi.html ile kişisel verilerinizi mevzuatta öngölen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

5. HANGİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ İŞLENMEKTEDİR?

Kurumsal müşteri temsilcileri, tedarikçi temsilcileri ve gerçek kişi tedarikçilerin kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer kategorindeki bilgileri ile  felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, gibi özel nitelikli verilerini işlemekteyiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, tamamen ve doğrudan şirketin faaliyetleri ve şahsınızla olan sözleşme ile ilişkili olmak üzere;

 
  1. Ticari faaliyetleri yürütmek,
  2. İş sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak,
  3. İş stratejilerini planlanmak ve yürütmek,
  4. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerini yönetmek, 
  5. Mekan güvenliğini sağlamak,
  6. Sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapmak,
  7. Yasal ve sözleşme kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmek,
  8.  Hukuki süreçleri yürütmek,
  9.  Elektronik kanallar üzerinden tanıtım ve iletişim yapmak,
  10.  Bayilik süreçlerini yürütmek,
  11.  Basınla ilişkileri yürütmek,
  12.  Kamuoyunu bilgilendirmek,
  13.  İş ilişkilerini yürütmek,
  14.  İş görüşmeleri yapmak,
  15.  İşlerin tamamlanmasını sağlamak,
  16.  Etkinliklere katılmak,
  17.  Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili işlemleri yürütmek,
  18.  Satış ve pazarlama işlemlerini yürütmek,
  19.  Bilgi, destek ve şikayet taleplerini takip etmek,
  20.  Teknik destek sağlamak,
  21.  İnternet servislerini işletmek,
  22.  Kullanıcılarına ait işlemleri yürütmek,
  23.  Bilişim altyapısını yönetmek,
  24.  Elektronik cihazları yönetmek,  izlemek, denetlemek,
  25.  Veri güvenliğini sağlamak ve verileri arşivlemek,
  26.  İnternet erişim kayıtlarını tutmak,
  27.  Müşterilere ait dijital varlıkları ve hakları korunmak ve yönetmek
 

amaçlarıyla işlenmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Kişisel verileri, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve 5. maddede belirtilen istisnalar dışında açık rızanızı alarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, çağrı merkezi, kapalı devre görüntüleme sistemleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yurt içi ve yurt dışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak topluyoruz.

KURYAP tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olmak kaydıyla alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, sanayi standardı güvenlik önlemleri ile korunmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve Kuruluş içinde Gizlilik Politikamıza http://www.kuryapinsaat.com/kvkk/gizlililk-politikasi.html riayet edilmesine özen göstermekteyiz.

8. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?

KURYAP olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır. Kişisel verileri kural olarak, yurt içinde ve dışında kimlerle ve nasıl paylaştığımız konusunda detaylı bilgiye Gizlilik Politikamızdan” http://www.kuryapinsaat.com/kvkk/gizlililk-politikasi.html erişebilirsiniz.

KURYAP, bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, yükümlülükleri veri aktarım sözleşmeleri ile bağıt altına almaktadır.

8.1 Yurt içi Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ; 

 1. Ticari faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki topluluk şirketleri, iş ortakları, iştirakler ile danışman firmalar ve benzeri hizmet tedarikçileri ile,
 2. Tanıtım ve pazarlama amaçlarıyla basılı ve görsel basın ve internet mecralarında kullanılmak üzere bu alanda hizmet veren kuruluşlarla,
 3. İş sürekliliğinin sağlanması, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği ile acil durum süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için bu alanlarda hizmet veren kuruluşlarla; 
 4. Yasal ve yargı kararlarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortakları, danışman firmalar, tedarikçiler gibi özel kurum ve kuruluşlarla ve kamu kurum ve kuruluşları ve mahkemeler gibi yetkili mercilerle,
 5. Bilişim sistemlerinin altyapı, uygulama ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bilişim alanında hizmet veren kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

8.2. Yurt dışı Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

KURYAP, internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır.  Bu kapsamda,

  1. Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ile,
  2. Elektronik posta için Rusya menşeli Yandex ile,
  3. Toplu elektronik posta için ABD menşeli Mailchimp ile,
  4. Dosya paylaşımı  için ABD menşeli Google ile,
  5. İnternet sitesi çerezleri için ABD menşeli Addthis (Oracle) ve Google ile (ayrıntı için “Çerez Politikasına”  http://www.kuryapinsaat.com/kvkk/cerez-politikasi.html bakabilirsiniz),
  6. Mobil işletim sistemleri ve birlikte gelen hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ile,
  7. Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram ve Google ile paylaşılmaktadır.

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

  1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
  2. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
  3. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
  4. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
  5. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
  6. Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
  7. Addthis (https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html)
  8. Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/)
  9. Yandex (https://yandex.com.tr/legal/confidential/)

9. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kuruluş ticari faaliyetlerini yürütürken ilişki kurduğu müşteri ve tedarikçi gerçek kişiler ile müşteri ve tedarikçi kurumların temsilcileri ve gerçek kişilerin kişisel verilerini,              

ve benzeri yasa, yönetmelik ve tebliğlere göre işlemektedir.

10. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak KVKnun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11. BİLGİ ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru  sürecine ilişkin Kişisel Veri Sahibi Başvuruları” http://www.kuryapinsaat.com/kvkk/kisisel-veri-basvuru-formu.html sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.